Sociálně terapeutická dílna (veřejný závazek) - V růžovém sadu

Přejít na obsah
vvvvvvvvvvvv
bbbbbbbbbbbbbb
Podpora vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje
 
reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/0000319
 
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus a rozpočtu Jihomoravského kraje
Sociálně terapeutická dílna
Základní informace (veřejný závazek)

Posláním ústavu V růžovém sadu, z.ú. je "napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením. Přispět ke zkvalitnění informovanosti veřejnosti o životě lidí s postižením."
(ze Zakládací listiny ústavu V růžovém sadu, z.ú.)

CÍLE
• Přispívat ke kvalitě života lidí s mentálním handicapem provozováním dílny na výrobu dřevěných předmětů s využitím vlastního pracovního programu a technologií, které jsou jejich autorem právě pro tento účel vyvinuty.
• Smysluplné naplnění času mentálně znevýhodněných lidí.
• Pracovní uplatnění žáků základních škol speciálních a dalších lidí z cílové skupiny (s přihlédnutím ke kapacitě dílny).
• Vytvoření společného stabilního pracovního kolektivu s lidmi s handicapem.
• Společné ověření možností takového pracovního kolektivu ve smyslu:
rozvinutí autorského výrobního programu a přiblížení se běžnému zaměstnání v co největším možném počtu charakteristik.
Naše cíle a poslání lze naplňovat jen při zachování osobního přístupu k člověku s handicapem a naší snahou je rozvíjet právě jeho individuální schopnosti a možnosti.

ZÁSADY
Dílna V růžovém sadu je plánovaně malým zařízením a je nutné, aby i v budoucnu malým zařízením zůstala.
Výuka pracovních postupů vychází z praxí ověřené metodiky. Metodiku však nelze uplatňovat jako univerzální postup na každého pracovníka stejně, je nutné hledat individuální řešení s každým pracovníkem (uživatelem).
Poskytujeme pracovníkům (uživatelům) čas potřebný pro jejich rozvoj v pracovních dovednostech dle jejich individuálních možností.
Pracovníky (uživatele) vedeme k vytvoření pracovních návyků.
Hodnota člověka není měřitelná. Z lidského hlediska jsme si rovni.
Při dodržování struktury řízení, principů nadřízenosti a podřízenosti (jako na každém pracovišti) není činěn rozdíl mezi pracovníky s handicapem a bez handicapu.
Máme na paměti, že naši pracovníci (uživatelé) jsou dospělí lidé a ne děti. Na druhou stranu není správné popírat handicap a tím například vystavit člověka úkolu, který není schopen zvládnout nebo vyřešit. Člověku s tělesným handicapem lze ku pomoci nabídnout berlu nebo vozík. Člověku s mentálním handicapem nabízíme ku pomoci sami sebe, náš rozum a schopnosti.

ČINNOST
Poskytujeme odborné vedení a asistenci lidem s handicapem při jejich práci a tvorbě se dřevem a dalšími materiály.
Prezentací výsledků práce těchto lidí vytváříme pozitivní, realistický pohled ostatní společnosti na život člověka s handicapem
Z hlediska zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytujeme sociální služby "sociálně terapeutické dílny" (§ 67). Jedná se o ambulantní službu patřící do skupiny služeb sociální prevence. Uvedená služba je Krajským úřadem Jihomoravského kraje zaregistrována ve veřejném registru Poskytovatelů sociálních služeb v ČR pod identifikátorem č. 6249885.
Nad rámec poskytování této sociální služby některým lidem s handicapem nabízíme zaměstnání.
Ve spolupráci s Mateřskou školou a Základní školou Želešice, Sadová a Mateřská školou speciální, základní školou speciální a praktickou školou Ibsenka Brno, příspěvkovou organizací, řešíme pracovní uplatnění žáků, kteří ukončí školní docházku v základní škole speciální (dříve pomocná škola) a kteří nemají pro stupeň mentálního handicapu šanci uplatnit se na trhu práce.
Organizace poskytuje stáže studentům vysokých i středních škol a vyvíjí přednáškovou činnost.

JSME ŘEMESLNÍCI
Obohatili jsme již existující varianty zaměstnávání občanů s mentálním handicapem novou alternativní cestou. Ta je specifická především v tom, že se nejedná o výběr jednoduchých pracovních postupů z již existujících možností na trhu práce, ale o úpravu tradičních řemeslných technologií a tvorbu nových, které vedou ke vzniku originálních výrobků. Tyto postupy a výrobky vznikaly od počátku ve spolupráci s lidmi s mentálním handicapem a celý proces je jimi ovlivněn natolik, že bez nich by tyto postupy a výrobky nikdy nevznikly. Podobně jako výtvarný projev dítěte tak i tvorba člověka s handicapem je originální a nenapodobitelná. Zde vzniká originální řemeslný postup a kvalitativně nový výrobek. Tato cesta dává lidem s handicapem možnost vytvořit a přinést společnosti něco nového, zvláštního, co je ovlivněno jejich vnímáním a zpracováním skutečnosti.
Náš způsob opracovávání dřeva je specifický tím, že dáváme přednost zpracovávání jednoho kusu dřeva, podobně jako pracují sochaři. Avšak s tím rozdílem, že nevzniká umělecký artefakt, ale řemeslný užitný předmět. Je-li cílem výrobek, který má nést osobní rukopis tvůrce s mentálním handicapem, je pro něj snazší dojít k vlastnímu tvaru postupným ubíráním materiálu, než skládáním nějakého tvaru z více dílů.
Hlavním nástrojem, který využíváme je rašple. Materiálem, který převažuje, jsou různé druhy dřeva, především listnatého. Jako doplněk nebo na drobné výtvarné prvky rádi používáme různobarevné cvočky, což je náš originální postup.

KAPACITA DÍLNY
11 stálých pracovníků (uživatelů) a 3 místa pro praxi žáků partnerských speciálních škol

PROVOZNÍ DOBA
Pracovní dny pondělí až pátek od 7,30 hodin do 15,00 hodin.
(kromě celozávodní dovolené v délce 4 týdnů v měsíci červenci a srpnu, pracovních dnů v období vánočních prázdnin).

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ (uživatelů)
Systém přijímání nových uživatelů probíhá v těchto krocích:
1. Osobní návštěva uchazeče se svým opatrovníkem nebo rodičem, případně jinou osobou poskytující podporu v jeho zájmu.
2. Podání přihlášky.
3. Jednodenní poznávací pobyt uchazeče v dílně.
4. Zkušební doba na tři měsíce. Ve zkušební době ověříme, zda je zájemce schopen soužití se stávajícím kolektivem, zda má předpoklad pro vytvoření základních pracovních návyků a je schopen akceptovat strukturu a délku provozní doby.

CÍLOVÁ SKUPINA OSOB

Uchazečem o práci v naší dílně se může stát nejméně 16-ti letý zájemce, jenž pro stupeň svého handicapu má velmi sníženou možnost zaměstnání.
Nový pracovník s mentálním handicapem musí splnit
tři základní podmínky:
- být schopen pobývat v dílně po celý čas provozní doby (nebo smluvně dohodnuté doby pobytu),
- být schopen soužití s již existujícím kolektivem,
- být schopen motivace pro práci.
Nepřijímáme uchazeče, kteří:
- nejsou poživateli invalidního důchodu třetího stupně,
- z jakéhokoliv důvodu narušují soužití v již vytvořeném kolektivu pracovníků,
- mají pevně zafixované negativní pracovní návyky a není naděje tento stav změnit

Neposuzujeme pracovní dovednosti v okamžiku přijetí uchazeče.

Náš systém umožňuje přijmout nového pracovníka s ohledem na výše jmenovaná kritéria do dílny, pracovat s ním a dát mu prostor pro rozvinutí jeho pracovních schopností. Následně, pokud dojde k získání pracovních návyků a pracovního výkonu, může dojít k uzavření pracovní smlouvy, abychom mohli za odvedenou práci poskytnout pracovníkovi odměnu. Náš systém je dostatečně pružný, umožňuje konkrétnímu jedinci poskytnout služby dle jeho schopností a možností, ty se mohou v takto motivačním prostředí maximálně rozvinout.

Největší hodnota a síla práce pracovníků Dílny V růžovém sadu není v produktivitě, ale v kvalitě a výtvarně řemeslné originálnosti.
Návrat na obsah